YARATICILIK, KİŞİLİK VE SANATSAL YARATMA ÜZERİNE

Merih TEKİN BENDER
2.574 2.282

Öz


Modern yaşamda, yaratıcılık barındırmayan herhangi bir etkinlik düşünülemez. Yaratıcılık aynı zamanda sanat eseri yaratım sürecinin de en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu tür bir yaratma eylemi, sanatsal yaratma olarak adlandırılır. Yaratıcılık kavramı, soyut olan doğası gereği farklı şekillerde algılanıp yorumlanmaya açıktır.  Bu durum çalışma alanının önemli bir sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Ancak aynı zamanda yeni araştırmalar için cezbedici olmaktadır. Konunun önemini sezen araştırmacıların yıllar boyu yürüttüğü çalışmalar, yaratıcılığın kişilik ile bağıntısını kurmaktadır. Bu bağıntı, özellikle sanatsal yaratma sürecini ve sanatçının yaratma ediminin kaynağını açıklamak adına büyük değer taşımaktadır. Sanatçı öznenin kişilik özellikleri, yaratıcı imgelemi yönlendirmesi bakımından da merak uyandırıcıdır. Yaratıcı davranışlar gösteren bireylerin kişiliklerinde bir takım ortak özellikler bulunmaktadır. Ayrıca yaratıcılığın kişinin ruh sağlığını ve kişilik bütünlüğünü korumasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın içeriğinde konu, mevcut literatürden derlenen veriler ışığında çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, kişilik, sanatsal yaratma, sanat, sanatçı.

Abstract

We can't think any activity without creativity in our modern life. Creativity also constitutes the most important part of the generation process of a work of art. This kind of creativity is called as artistic creativity. Because of its abstract nature, concept of creativity is open to perception and interpretation in different ways. This condition can be evaluated as an important limitation of the working area. However, it also is attractive to new research. The works undertaken over the years by researchers who sense the importance of the subject establish connection between creativity and personality. This correlation is of great value particularly in terms of explaining the process of artistic creation and the source of the artist's act of creation. Personality traits of the artist are intriguing in terms of routing creative visualization. Creative individuals' personality shows a number of common features. In addition, it is thought that creativity helps individual protect his mental health and personality integrity. In the context of this study, this topic is evaluated as a multi-dimensional in the light of the data collected from the existing literature.

Keywords: Creativity, personality, artistic creation, art, artist.


Tam metin:

Sf: 20 -30 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr