GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN MÜZİK BÖLÜMLERİNDE PİYANO EĞİTİM SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN KULLANILMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Duygu ZEREN, Oya LEVENDOĞLU ÖNER
2.232 1.713

Öz


Bu araştırma, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi müzik bölümü piyano öğretmenleri ve öğrencilerinin dört senelik piyano eğitimi sürecinde, Türk müziği makam dizilerini öğrenme-öğretme durumlarını tespit etmeye yönelik bir boyut taşımaktadır. Araştırmada, bu liselerin piyano ders programlarında bulunan Türk müziği makam dizilerinin hem öğrenci hem de piyano öğretmenleri tarafından hangi seviyede kullanıldığı, müfredat programlarına uygunluğu ile kıyaslanarak ele alınmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli ile gerçekleşmiş, nicel ve nitel çalışma teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, Türkiye'nin her bölgesinden 10-25 yıllık hizmet geçmişine sahip İstanbul Avni Akyol, İzmir Işılay Saygın, Ankara Çankaya, Adana Çukurova, Malatya A. Kadir Eriş, Ordu ve Şanlıurfa Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri temsil etmektedir. Araştırmayla ilgili verilerin toplanması safhasında 14 piyano öğretmeniyle görüşme (mülakat) yapılmış ve 280 öğrenciye anket uygulanmıştır. Görüşme soruları, açık ve kapalı uçlu olarak yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış şekilde biçimlendirilmiştir. Araştırma sonucunda piyano öğretmenlerinin birçoğunun müfredat programına uymadıkları, Türk müziği makam dizleriyle ilgili çalışmalara ve eserlere müfredat programında belirtilen sınıflarda yer vermedikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunda ise öğretmenlerinin tutumundan dolayı, Türk müziği makam dizisi çalışmalarına zaman ayırmadığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Piyano Eğitimi, Türk Müziği Makam Dizileri.

 

Abstract

This research includes a description of the learning-teaching conditions of the students in music department of High School of Fine Arts and Sports on series of modes of Turkish music during their four years of piano education. In the research, the level of learning of the piano students on scales of modal music, which is included in the curriculum, is revealed in both theoretical and practical aspects, by comparing the suitability with the curriculum. This study has been conducted by the descriptive survey model and qualitative and quantitative techniques have been used. The sample group of the study has been represented by İstanbul Avni Akyol, İzmir Işılay Saygın, Ankara Çankaya, Adana Çukurova, Malatya A. Kadir Eriş, Ordu ve Şanlıurfa High School of Fine Art and Sport which had 10-25 year education background. During phase of collecting the data interviews have been conducted with 14 piano teachers and a questionnaire with 280 students. The interview questions have been formed as both open-ended and close-ended. At the end of the research, it has been indicated that many piano teachers has not followed the curriculum, studies and compositions in series of modes of Turkish music in their classes. İt has been detected that most of the students do not spare time for the studies of series of modes of Turkish music because of the attitude of the teachers.

 

Keywords: High Schools Of Fine Arts and Sports, Piano Education, Series of Modes of Turkish Music.


Tam metin:

Sf: 60 - 73 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr