İLİŞKİ ve ETKİLEŞİM SİRKÜLASYONU: ANISH KAPOOR

AHMET ALBAYRAK
2.272 879

Öz


1990'lardan itibaren çağdaş sanat platformunda kendin yeniden anlamlandıran olgulardan biri sanat eseri ile izleyici arasındaki ilişkidir. Bu anlamlandırma süreci sanat eserinin ilişkisel bir sürece bağlı olma durumundan beslenmektedir ve bir disiplin olarak performanstan tamamen ayrıdır. Yapıt ile izleyici / ziyaretçi / katılımcı / alılmayıcı ilişkisinin etkileşimsel, durağan ve durağan olmayan nitel yönleri eserin estetiğinin bir iştirak etme problematikine dayandığının altını çizmektedir. Özellikle Anish Kapoor'un kamusal alanlarda gerçekleştirdiği melez yapıtları hem geleneksel anlamda biricik form üretme yöntemini elde tutmakta hem de bağıntısal olarak yapıtın strüktürünü de işin içine katarak işler hale getirmektedir. Buradaki esas bağlam yapıtın görüntüsel / yüzeysel ve içsel dinamiğinin yeniden okunması değil eserin bir form olarak izleyici ile arasında kalan ince yörüngede cereyan eden sirkülasyonun estetiği üzerinedir. Estetiğin çift yönlülüğü, sanat yapıtını ve pratiğini daha yeni yollardan okumayı gerektirmektedir.

AnahtarSözcükler: Heykel, etkileşim, çağdaş sanat, kamusal alan, Anish Kapoor.

 

 

Abstract

From the 1990s, contemporary art platform re-explaining himself in one of the cases is the relationship between art and audience. This siginification period of works of art live on process of correlation event and as a discipline is completely separate from the performance. Artwork interactivity correlationship with the audience, stationary and non-stationary aspects of the aesthetics of the work is based on a participation underlines that are problematic. Anish Kapoor's Works at public spaces, especially its unique form of hybrid structure both in the traditional sense method of producing retain the structure of the tissue as well as correlational uses.  The essential context and internal dynamics of the re-reading of the work is not superficial and status as a form of work between the audience and the remaining on the aesthetics of circulation is formed in orbit. The The double sided aura of aesthetic requires more new ways of reading about work of art and art practices.

Keywords: Sculpture, interaction, contemporary art, public space, Anish Kapoor.


Tam metin:

SF: 01 - 07 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr