AUGUST RODİN'İN “DÜŞÜNEN ADAM” HEYKELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Osman YILMAZ
4.258 1.414

Öz


Rodin'in düşünen adam heykeli, modern sanat alanında, dünyada en çok bilinen sanat yapıtlarındandır. Düşünen Adam heykelini anlamak için, Rönesans'la başlayıp, Aydınlanmayla ivme kazanan rasyonalist-hümanist düşünce geleneğinden haberdar olmak gerekir. Aydınlanma düşüncesinde temellenmeye başlayan hümanizm hayata dair ne varsa önceliği insana ve insan düşüncesine veren akılcı bir tavırdır. Söz konusu olan insan değerlerinde temellenen ve bir idealizmle yaratılmak istenen dünyadır. Beşeri deneyimlerle hayatı dönüştürmeye başlayan, akılcılıkla inşa edilen hümanizm modernizmin temel değerini oluşturmuş ve modern düşüncede bu akılcı gelenek üzerinde yükselmeye başlamıştır.

 

Modernizmle insan, ruhsal ve bedensel varlığıyla bilimin, felsefenin ve sanatın konusu olmuş ve insan, nesnel algıları ve öznel dışavurumlarıyla bir bilinç dünyası yaratmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle başlayan makineleşmenin hız kazandığı 19.yüzyılın özellikle ikinci yarısı modern sanat'ta yeni deneyimlerin yaşandığı bir süreç olmuştur. Bu zamanda empresyonistlerin öncülük ettiği düşünce hareketleriyle başlayan tavır kısa sürede diğer sanat alanlarında da yansıma bulmuştur. Rodin'in Düşünen Adam heykelinde plastik yönden açık modern etkilerin görülmeye başladığı yapıtların başında gelir. Bu nedenle ilkin cehennem kapısında şair olarak yaratılan heykel, daha sonra buradan kopartılıp kendi başına sergilendiğinde ise, bir düşünür olarak plastik ifadesiyle akılcı, hümanist bir tavrın modernde temel bir göstergesi olmaya başlamıştır.

 

Heykelde insanın tüm bedenine dalga dalga yayılan derin kaygı ve heyecanıyla Rodin'i gelenekten ayıran ve onu modern yapan dışavurumcu plastik tavrı olmuştur. Bedenin yüzeyinde görülen öz-biçim arayışına yönelik, derinden hissedilen etkileyici parçalanma duygusu, modern düşünce açısından Rodin'in göstergesi gibidir.  Yaşanan zamanın modern kaygılarını gösteren Düşünen Adam, zamanın sabiti ve bir bilinci olarak düşüncenin merkezine insanı koymuştur. Günümüz sanat düşüncesinin okunmasında ve anlaşılmasında sembolleşen heykel, modern heykelin yapıtlarından biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: August Rodin, Düşünen Adam Heykeli, Modern Heykel.

Abstract

 

Rodin's statue of “the thinker”, in the field of modern art world, is one of the most well known works of art. To understand the statue of The Thinker, starting with the Renaissance, the Enlightenment rationalist-humanist tradition of thought gained momentum with the need to be aware of. Enlightenment humanism began to be grounded in the thought of what if life is about people and people to the idea that priority is a rational attitude. Based on human values ​​at stake and is the world that want to create an idealism. To transform human life begins with experience, rationality, humanism, modernism built form the core values ​​and modern thinking on this rationalist tradition began to rise.

 

Modernism people with mental and physical existence of science, philosophy, and art, and was the subject of human, subjective and objective perception of the world has begun to create awareness with expression. Mechanization began with the industrial revolution gained momentum in the second half of 19th century modern art, new experiences, especially where there has been a process. It also pioneered the idea of the Impressionist movement began with the attitude soon flected in other fields of art. Rodin's The Thinker statue open the plastic aspect of modern influences began to appear at the beginning of the works. Therefore, created the first sculpture as a poet to the gate of hell, , then here is torn off when exposed on its own, with plastic expression as a rational thinker, a humanist attitude has become a key indicator in the modern.

 

In the sculpture, excitement and deep concern for entire human body in waves emitted from the Rodin's tradition separates and makes it modern expressionist has been plastic attitude. Surface of the body seen in the seeking for self-form, deeply felt sense of fragmentation impressive, in terms of modern thought is like Rodin's indicator. Showing the time lived a modern concerns The Thinker, and a constant awareness of time as the thought has put people at the center. Reading and understanding of contemporary art in the iconic statue of thought, has been one of the works of modern sculpture.

 

Keywords: August Rodin, The Thinker, Modern Sculpture.


Tam metin:

Sf: 48 - 58 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr