MAKAMSAL VİYOLONSEL EĞİTİMİ İÇİN E-ÖĞRENME KAPSAMINDA BİR KİTAPLIK ÖNERİSİ: YOUTUBE ÖRNEĞİ

Levent DEĞİRMENCİOĞLU
2.249 1.522

Öz


'E Öğrenme' kapsamında yer alan 'İnternete Dayalı Eğitim', müzik eğitiminin en önemli boyutlarından birisi olan çalgı eğitimine ilişkin eğitim ortamlarının değişmesine zemin hazırlamış, çalgı eğitimini internet ortamlarına taşımıştır. Günümüzde, sosyal paylaşım sitelerinde her tür müzik ve çalgıya yönelik birçok icra kaydına ulaşmak mümkündür. Çalgı eğitimcileri ve özellikle öğrenciler, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve çoğunluğu çalgı eğitimi için hazırlanmış bu kayıtlardan yaygın bir şekilde faydalanmaktadır. Gelinen bu nokta, çalgı eğitimcilerinin sosyal paylaşım sitelerinde yer alan icra kayıtlarını, çalgı eğitiminde yöntemi destekleyici bir materyal olarak kullanabilmeleri adına bir kitaplık oluşturmalarını gerekli hale gelmiştir. Bu gereklilikten yola çıkarak belirlenen araştırmanın amacı; yaygın olarak kullanılan bir sosyal paylaşım sitesi olan YouTube yer alan makamsal viyolonsel icracılarının ve bu icracılara yönelik kayıtlarının tespit edilerek, makamsal viyolonsel eğitimcilerinin ve öğrencilerin faydalanabilecekleri, E öğrenmeye yönelik, örnek bir kitaplık oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın ilk aşamasında, YouTube üzerindeki arama motoruna, viyolonsel, viyolonsel taksim, viyolonsel solo, çello, çello taksim, çello solo ifadeleri girilmiş, site üzerinde kayıtlı oluşturulması düşünülen kitaplık için materyal olabilecek, Türk icracılara ve bu icracılara ilişkin kayıtlara ulaşılmıştır. Sonraki aşamada, tespit edilen icracılar listelenmiş, ulaşılan kayıtlar icracılar, icraların solo ya da bir grup içinde olması, icraların yapıldığı makamlar, icraların yapıldığı formlar, icraların yapıldığı karar perdeleri olmak üzere toplam 5 başlık altında kategorize edilmiştir. Eğitimcilere ve öğrencilere yol göstermesi bakımından başlıklara altında yer alan icracı isimleri ve kayıtlara yönelik istatistikî bilgiler çıkarılmış, tablolar halinde sunulmuş, makamsal viyolonsel eğitimcileri ve öğrencileri için E öğrenmeye yönelik örnek bir kitaplık oluşturulmuştur.


Tam metin:

PDF DOC


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr