KANUN İCRASI TEKNİĞİ BAKIMINDAN EROL DERAN' IN ACEMKÜRDİ MAKAMINDAKİ TAKSİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

EMRE ERDOĞAN
2.768 1.647

Öz


Özet

 

Bu çalışmada, Türk Müziğinin en önemli kanun icracılarından olan Erol Deran'ın Acemkürdi makamındaki taksimi makamsal ve teknik açıdan incelenmiştir. Makamsal açıdan yapılan incelemede, makamın icra edildiği ses sahası, bu saha içerisindeki melodik yapısı, seyri ve kullanılan geçkiler değerlendirilmiş, kanun tekniği bakımından yapılan incelemede ise taksimde kullanılan süsleme teknikleri ve uygulanış şekilleri analiz edilmiştir.   Analiz sonucunda Deran'ın bu taksimde Kız Neyi Akordu'nu tercih ettiği, makamı en pest olan perde Kaba Hüsyniaşiran perdesi ile en tiz perde Muhayyer perdesi ses sahası içinde işlediği, süsleme tekniklerinden glissando, tremolo, çarpma ve oktavlı icra tekniklerini kullandığı görülmüştür.

 

Anahtar Sözcükler: Erol Deran, Acemkürdi, seyir, kanun, taksim

 

 

Abstract

 

In this study, one of the most important Kanun performers in the Classical Turkish Muzik, Erol Deran's Acemkürdi Kanun improvisation is examined in terms of its mode and technique. In the modal analysis, the sound interval in which the improvisation is performed, its melodic structure within this sound interval, its processing, and the transitions that are employed are examined. In Kanun technique analysis, on the other side, the ornamentation techniques of the improvisation and how they are actually performed are analyzed. As a result of the analysis, it has been figured out that Deran prefers Kız Neyi accord, he performs the improvisation within the interval of the highest pitch kaba hüsyniaşiran and the lowest pitch Muhayyer and as of ornamentation techniques, he makes use of glissando, tremolo, grace note, and performance techniques in octave.

 

 

 

Keywords: Erol Deran, Acemkürdi, typical melodic movements, kanun, improvisation

 

 

 


Anahtar kelimeler


Erol Deran, Acemkürdi, typical melodic movements, kanun, improvisation

Tam metin:

PDF DOC

Referanslar


KARADENİZ, E. (1965). Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları, Türkiye İş Bankası

Kültür Yayınları, Ankara. KUTLUĞ, Y. (2000). Türk Musikisinde Makamlar, YKY Yanınları, İstanbul

ÖZKAN, İ. (2006). Türk Musikisi ve Usülleri, Ötüken Nesriyat, İstanbul.

ÖZTUNA, Y. (2006). Türk Musikisi Ansiklopedisi, Orient Yayınları, Ankara

DERAN,E.http://www.erolderan.com/pPages/pArtist.aspx?paID=12&section=1&- lang=TR&bhcp=1, (1 Ekim, 2014). Ekler
-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr